Module KX_SCA_ReplaceMeshActuator

Module KX_SCA_ReplaceMeshActuator

source code

Classes
  KX_SCA_ReplaceMeshActuator
Edit Object actuator, in Replace Mesh mode.