Images as Planes – Зображення як Площини

Reference – Довідка

Category – Категорія

Import-Export – Імпорт-Експорт

Menu – Меню

File ‣ Import ‣ Images as Planes – «Файл > Імпорт > Images as Planes», 3D Viewport ‣ Add ‣ Image ‣ Images as Planes – «3D Оглядвікно > Додання > Зображення > Images as Planes»

../../_images/addons_import-export_images-as-planes_panel.png

Панель Properties.

Цей додаток імпортує зображення та створює площини з ними як текстури. Він автоматизує процес створення площини, змінюючи розмір її відповідно до розмірностей зображення, та додає матеріал і текстуру зображення для такої площини. Ім’я площини, матеріал і текстура походять від імені зображення.

Ви можете імпортувати одиничне зображення, кілька зображень або послідовність зображень/відеокліп. Вибір одиничного зображення створить одну площину, вибір кількох зображень створить стільки ж площин, скільки вибрано зображень, одна поверх іншої або розставлено з проміжками. Вибір відеокліпу або послідовності зображень створить одиничну площину з анімацією.

Properties – Властивості

Ви зберігаєте поточні устави імпорту як передуставу оператора Operator Preset.

Import Options – Опції Імпорту

Relative Path – Відносний Шлях

Пов’язання до файлу зображення використовує відносний шлях файлу – relative file path.

Force Reload – Присилуване Перезавантаження

Перезавантажує файл зображення у Blender, якщо він вже доданий як блок даних зображення.

Animate Image Sequences – Анімовані Послідовності Зображень

Імпорт послідовно нумерованих зображень як анімованих послідовностей зображень – image sequence замість окремих площин. Вони будуть імпортовані як текстура кліпу Clip на одиничній площині. Діапазон кадрів буде автоматично заданий, але може змінюватися пізніше.

Compositing Nodes – Вузли Компонування

Setup Corner Pin – Уклад Куткової Шпильки

Вузол Corner Pin – «Куткова Шпилька» використовується для спотворення площини та створення жолоблення огляду зображення. Вибір цієї опції буде будувати уклад компонування з вузлів Image Texture, Scale та Corner Pin, доданим в компонівник Compositor.

Material Settings – Устави Матеріалів

Зображення показується на площині через вузли матеріалу та текстур. Вони можуть редагуватися в редакторі шейдерів Shader editor.

Shader – Шейдер
Principled – Принципове

Створює новий матеріал для площини з вузлом шейдерів Principled BSDF – «Принципове BSDF» зі стандартними уставами як головним компонентом. Базовий колір вузла Principled BSDF походить від вузла Image Texture, що пов’язується до імпортованого зображення.

Shadeless – Безвідтінково

Безвідтінковий матеріал – це матеріал, що не реагує на світло від інших об’єктів, та має завжди однаковий колір в будь-якому середовищі освітлювання. Ця опція створює новий матеріал для площини з вузлом групи як головним компонентом. Цей вузол групи є, по суті, змішуванням між шейдерами розсіяння Diffuse та емісії Emission, що керується вузлом шляху освітлення Light Path.

Emit – Емітування

Створює новий матеріал для площини з вузлом шейдерів «Емісія» – Emission shader як головним компонентом. Базовий колір цього вузла походить від вузла Image Texture, що пов’язується до імпортованого зображення. Сила може задаватися.

Override Material – Заміщення Матеріалу

Ім’я матеріалу є таким же, як ім’я зображення. Якщо матеріал вже існує, Blender прилучить номер до імені матеріалу. За допомогою стяга Override Material ви можете присилувати додаток замінити наявний матеріал.

Texture Settings – Устави Текстур

Use Alpha – Вжиття Альфа

Канал альфа зображення використовується для прозорості.

Alpha Mode – Режим Альфа

Представлення альфа у файлі зображення для конвертування в та з при зберігання та завантажуванні зображення. Дивіться Alpha Channel.

Auto Refresh – Авто Освіження

Автоматично освіжаються зображення в оглядвікні при зміні кадру.

Position – Позиція

Одинична площина позиціюється на 3D Cursor. Кілька площин можуть бути зсунуті одна проти одної по вибраній осі.

Offset Planes – Зсув Площин
Local Axis – Локальна Вісь

Вісь, що використовується для зсуву різних площин. Наприклад, якщо ви обираєте X+, то зображення позиціюються вздовж осі X, починаючи в координаті X курсора 3D cursor та слідуючи зі зсувом по X+.

X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-

Offset – Зсув

Проміжок між площинами.

Plane Dimensions – Розмірності Площин

Використовується кількість пікселів зображення для визначення розміру площин в одиницях.

Absolute – Абсолютно

Розмір площин базується на кількості пікселів в зображенні.

Height – Висота

Ширина розраховується на основі увідних висоти та розмірностей пікселів зображення. Наприклад, при стандартній висоті Height як 1, зображення розміром 800 × 600 буде мати розраховану ширину як 1 / 600 × 800 або 1.33 одиниці.

Camera Relative – Відносно Камери

Розмір площини зображення установлюється відносно розміру кадру камери.

Fit – Припасування

Масштабує зображення, щоб воно припасувалося в огляд камери без зміни пропорції боків.

Fill – Заповнення

Масштабує зображення, щоб воно заповнювало увесь огляд камери, без зміни пропорції боків, але частина зображення може виходити за межі рамки камери.

DPI – ТНД

Dots per Inch – Точки на Дюйм.

Definition – Визначення

Це кількість пікселів, що поміщаються в 1 дюймі. Тож, при заданні системи одиниць Unit System як метрична Metric та поля визначення Definition стандартно як 600 DPI, зображення розміром 800 × 600 пікселів буде мати розмір 0.0339 × 0.0254 одиниць, оскільки 600 пікселів визначаються як 1 дюйм, який дорівнює 0.0254 м.

Dots/BU – Точки/Одиниця Blender

Dots per Blender Unit – Точки на Одиницю Blender.

Definition – Визначення

Поле Definition стандартно задане як 600, вказуючи, що 1 одиниця дорівнює 600 пікселям в зображенні. Тож, зображення 800 × 600 буде мати розмір 1.33 × 1 одиниць.

Orientation – Орієнтація

Align – Вирівняння

За допомогою цієї опції ви можете задавати обертання площини.

Main Axis – Головна Вісь

Площина позиціюється так, щоб вона передом було до камери. Це досягається обертанням площини так, щоб оглядова вісь камери була перпендикулярна до площини.

Face Camera – Передом до Камери

Face Camera подібна до Main Axis, але площина також обертається так, що вона вирівнюється з обертанням камери.

Z- (Down), Y-, X-, Z+ (Up), Y+, X+

Площина обертається таким чином, що вибрана вісь є перпендикулярною до площини, з передньою стороною, що вказує у додатному або від’ємному напрямку осі. Наприклад, при опції Z+ (Up) зображення повністю видно в огляді зверху Top View, оскільки вісь Z вказує перпендикулярно до площини в цьому огляді й передня сторона зображення спрямована у додатному (Up) напрямку осі Z.

Track Camera – Відстеження Камери

Використовує примус «Блоковане Відстеження» – Locked Track Constraint для примушення вирівняння площини завжди передом до камери. Площина завжди вирівнюється передом до камери, навіть якщо камера рухається. Ця опція доступна лише, якщо вибрано Main axis або Face Camera на панелі Align.