Nodi Uscita

Nodes that output to outside the node tree.