Editing – Редагування

Transform – Трансформа

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

Key ‣ Transform – «Ключ > Трансформа»

An F-Curve can be edited by transforming the locations of the keyframes.

Move, Rotate, Scale – Переміщення, Оберт, Масштаб

Як і інші елементи у Blender, ключкадри можуть переміщатися, обертатися або масштабуватися, як описано у Basic Transformations.

Extend – Розшир

Переміщає ключкадри відносно поточного кадру. Якщо миша знаходиться зліва від позиції грання Playhead, то цей оператор впливає лише на ті вибрані ключкадри, що знаходять зліва від Playhead. Навпаки, якщо миша знаходиться справа від позиції грання Playhead, то цей оператор впливає лише на ті вибрані ключкадри, що знаходяться справа від Playhead.

Порада

Для точного керування позицією та значенням ключкадру ви можете задавати значення на панелі Active Keyframe – «Активний Ключкадр» у регіоні бічносмуги Sidebar.

Snap – Підхоп

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Snap – «Ключ > Підхоп»

Shortcut – Шоткат

Shift-S

Ключкадри можуть підхоплюватися до різних властивостей за допомогою засобу Snap Keys – «Підхоп Ключів».

Selection to Current Frame – Вибрання до Поточний Кадр

Підхоплення вибраних ключкадрів до поточного кадру.

Selection to Cursor Value – Вибрання до Значення Курсора

Підхоплення вибраних ключкадрів до 2D Cursor.

Selection to Nearest Frame – Вибрання до Найближчий Кадр

Підхоплюються вибрані ключкадри до їх найближчих кадрів кожен окремо.

Selection to Nearest Second – Вибрання до Найближча Секунда

Підхоплюються вибрані ключкадри до їх найближчої секунди кожен окремо на основі частоти кадрів – FPS сцени.

Selection to Nearest Marker – Вибрання до Найближчий Маркер

Підхоплюються вибрані ключкадри до їх найближчого маркера кожен окремо.

Flatten Handles – Сплощення Держаків

Підхоплюються, сплощуючи держаки Безьє – Bézier для вибраних ключкадрів.

Приклад підхоплення зі сплощенням держаків – опція Flatten Handles.
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_flatten-handles-1.png

Перед підхопом зі сплощенням – опція Flatten Handles.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_flatten-handles-2.png

Після підхопу зі сплощенням – опція Flatten Handles.

Equalize Handles

Ensure selected keyframes“ handles have equal length.

Збоку – Side

Side of the keyframes“ Bézier handles to affect

Left – Вліво

Equalize selected keyframes“ left handles.

Right – Управо

Equalize selected keyframes“ right handles.

Обоє – Both

Equalize both of a keyframe’s handles.

Handle Length

Length to make selected keyframes“ Bézier handles.

Flatten – Сплощення

Make the values of the selected keyframes“ handles the same as their respective keyframes.

Cursor to Selected Ctrl-G – Курсор до Вибране

Поміщає курсор на середині між вибраними ключкадрами.

Cursor Value to Selection – Значення Курсора до Вибрання

Поміщає значення курсора на усередненому значенні вибраних ключкадрів.

Mirror – Дзеркалення

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Mirror – «Ключ > Дзеркалення»

Shortcut – Шоткат

Ctrl-M

Вибрані ключкадри можуть бути дзеркалені через різні властивості за допомогою засобу Mirror Keys – «Дзеркалення Ключів».

By Times over Current Frame – За Часом Через Поточний Кадр

Дзеркалення горизонтально через поточний кадр.

By Values over Cursor Value – За Значеннями Через Значення Курсора

Дзеркалення вертикально через 2D курсор.

By Times over Time 0 – За Часом Через Час 0

Дзеркалення горизонтально через кадр 0.

By Values over Value 0 – За Значеннями Через Значення 0

Дзеркалення вертикально через значення 0.

By Times over First Selected Marker – За Часом Через Перший Вибраний Маркер

Дзеркалення горизонтально через перший вибраний маркер.

Insert Keyframes – Вставлення Ключкадрів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Insert Keyframes – «Ключ > Вставлення Ключкадрів»

Shortcut – Шоткат

I

Inserts a keyframe to the active F-Curve at the mouse position. The newly added keyframes will be selected, making it easier to quickly tweak the newly added keyframes. All previously selected keyframes are kept selected by using I.

Add F-Curve Modifier – Додання Модифікатора Ф-Кривої

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Add F-Curve Modifier – «Ключ > Додання Модифікатора Ф-Кривої»

Shortcut – Шоткат

Shift-Ctrl-M

Opens a pop-up allowing you to add modifiers to the active F-Curve. Settings for the modifier can be found in the Sidebar ‣ Modifiers tab.

Bake Sound to F-Curves – Запечення Звуку у Ф-Криві

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Bake Sound to F-Curves – «Ключ > Запечення Звуку у Ф-Криві»

Оператор Bake Sound to F-Curves бере файл звуку та використовує хвилю звуку з нього для створення даних анімації.

Lowest Frequency – Найнижча Частотність

Високочастотний фільтр відрізу частоти, що застосовується до даних аудіо.

Highest Frequency – Найвища Частотність

Низькочастотний фільтр відрізу частоти, що застосовується до даних аудіо.

Attack Time – Час Наростання

Значення для розрахунку кривої корпусу, що повідомляє, як швидко ця крива корпусу може підійматися. Чим нижче це значення, тим крутіше вона може підійматися.

Release Time – Час Випуску

Значення для розрахунку кривої корпусу, що повідомляє, як швидко ця крива корпусу може падати. Чим нижче це значення, тим крутіше вона може падати.

Поріг – Threshold

Необхідне мінімальне значення для впливу на корпус кривої.

Accumulate – Накопичення

Тільки додатні різниці амплітуд кривої корпусу підсумовуються для продукування виводу.

Additive – Доповнення

Амплітуди кривої корпусу підсумовуються. Якщо увімкнено Accumulate, то накопичуються як додатні, так і від’ємні відмінності.

Square – Квадрат

Дає вивід у вигляді квадратної кривої. Від’ємні значення завжди результують як -1, а додатні – як 1.

Square Threshold – Квадратичний Поріг

Усі значення, нижчі за цей поріг, обнуляються у 0.

Jump to Keyframes – Стрибок До Ключкадрів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Jump to keyframes – «Ключ > Стрибок До Ключкадрів»

Shortcut – Шоткат

Ctrl-G

Поміщає 2D курсор у центрі вибраних ключкадрів.

Copy/Paste – Копія/Вставка

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Copy Keyframes – «Ключ > Копія Ключкадрів», Key ‣ Paste Keyframes – «Ключ > Вставка Ключкадрів»

Shortcut – Шоткат

Ctrl-C, Ctrl-V

Використання Ctrl-C для копіювання вибраних ключкадрів та Ctrl-V для вставки попередньо скопійованих ключкадрів. Під час дії вставки панель Наладнати Останню Операцію – Adjust Last Operation надає деякі опції щодо застосування вставляння.

Offset – Зсув
No Offset – Нема Зсуву

Вставляє ключкадри в локацію, з якої вони були скопійовані.

Frame Relative – Відносно Кадру

Вставляє ключкадр відносно поточного кадру на основі локацій ключкадрів відносно до поточного кадру, коли вони були скопійовані.

Frame Start – Кадр Старту

Вставляє ключкадри з першим ключкадром скопійованого набору, поміщеним на поточний кадр.

Frame End – Кадр Кінця

Вставляє ключкадри з останнім ключкадром скопійованого набору, поміщеним на поточний кадр.

Type – Тип
Mix – Мішання

Інтегрує вставлені ключкадри з наявними ключкадрами, перезаписуючи лише ті ключкадри, що спільно використовують певний кадр.

Overwrite All – Перезапис Усе

Вилучає всі попередні ключкадри та заміняє їх вставленими ключкадрами.

Overwrite Range – Перезапис Діапазон

Перезапис ключів у вставленому діапазоні.

Overwrite Entire Range – Перезапис Весь Діапазон

Перезапис ключів у вставленому діапазоні, використовуючи діапазон усіх скопійованих ключів.

Flipped – Перевернуто

Вставка ключкадрів з віддзеркалених кісток, якщо вони існують.

Duplicate – Дублювання

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Duplicate – «Ключ > Дублювання»

Shortcut – Шоткат

Shift-D

Дублює вибрані ключкадри. Ви можете переставляти їх, переміщаючи мишею.

Delete Keyframes – Видалити Ключкадри

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Delete Keyframes – «Ключ > Видалення Ключкадрів»

Shortcut – Шоткат

X, Delete

Натискання X або Delete відкриває спливне меню, за допомогою якого ви можете видаляти вибрані ключкадри.

Handle Type – Тип Держака

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Handle Type – «Ключ > Тип Держака»

Shortcut – Шоткат

V

Установлює тип держака – handle type для вибраних ключкадрів.

Interpolation Mode – Режим Інтерполяції

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Interpolation Mode – «Ключ > Режим Інтерполяції»

Shortcut – Шоткат

T

Установлює режим інтерполяції – interpolation mode між вибраними ключкадрами.

Easing Mode – Режим Полегшування

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Easing Mode – «Ключ > Режим Полегшування»

Shortcut – Шоткат

Ctrl-E

Установлює режим полегшування – easing mode для вибраних ключкадрів.

Decimate – Спрощення

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Decimate (Ratio) – «Ключ > Спрощення (Пропорція)»

Menu – Меню

Key ‣ Decimate (Allowed Change) – «Ключ > Спрощення (Дозволена Зміна)»

The Decimate tool simplifies an F-Curve by removing keyframes that influence the curve shape the least.

Mode – Режим

Керує тим, який метод використовується для підбору кількості ключкадрів для використання.

Ratio – Пропорція

Видаляє визначений відсоток ключкадрів, кількість ключкадрів для видалення визначається властивістю Remove.

Error Margin – Припуск Помилки

Deletes keyframes which only allowing the F-Curve to change by a defined amount. The amount of change is controlled by the Max Error Margin which controls how much the new decimated curve is allowed to deviate from the original.

Slider Operators – Оператори Повзунків

Breakdown – Розбивка

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Slider Operators ‣ Breakdown – «Ключ > Оператори Повзунків > Розбивка»

Moves the selected keyframes to an in between position relative to the adjacent keyframes. To use this operator, drag the mouse left or right to adjust the operator’s Factor property.

Factor – Фактор

Величина для переваги лівого чи правого ключа. Значення менші, ніж 0.5, перевагу надають лівому ключкадру, значення більші, ніж 0.5, перевагу надають правому ключкадру, значення як 0.5 змін не здійснює.

Blend to Neighbor – Змішання До Сусіда

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Slider Operators ‣ Blend to Neighbor – «Ключ > Оператори Повзунків > Змішання До Сусіда»

Transitions the current keyframe with the neighboring keyframes in the timeline. In order for this operator to work, there must be a keyframe before and after the current frame. To use this operator, drag the mouse left or right to adjust the operator’s Blend property.

Blend – Змішання

Величина для переваги лівого чи правого ключа. Значення менші, ніж 0.5, перевагу надають лівому ключкадру, значення більші, ніж 0.5, перевагу надають правому ключкадру, значення як 0.5 змін не здійснює.

Blend to Default Value

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Slider Operators ‣ Blend to Neighbor – «Ключ > Оператори Повзунків > Змішання До Сусіда»

Transitions the current keyframe towards the property’s default value. To use this operator, drag the mouse left or right to adjust the operator’s Blend property.

Blend – Змішання

The amount to favor either the current key or the default value. A value of 0 represents the current key, a value of 1 represents the default value.

Дивись також

The Reset to Default operator resets any property to its default value without the need of keyframing.

Clean Keyframes – Очищення Ключкадрів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Clean Keyframes – «Ключ > Очищення Ключкадрів»

Shortcut – Шоткат

X

Команда Clean Keyframes – «Очищення Ключкадрів» скидає тангенси ключкадрів на вибраних ключкадрах в їх автозатиснуту форму, якщо вони були модифіковані.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_clean1.png

Ф-Крива перед очищенням.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_clean2.png

Ф-Крива після очищення.

Clean Channels – Очищення Каналів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Clean Channels – «Ключ > Очищення Каналів»

Shortcut – Шоткат

X

Acts like the Clean Keyframes tool but will also delete the channel itself if it is only left with a single keyframe containing the default property value and it’s not being used by any generative F-Curve modifiers or drivers.

Примітка

The modified curve left after the Clean tool is run is not the same as the original, so this tool is better used before doing custom editing of F-Curves and after initial keyframe insertion, to get rid of any unwanted keyframes inserted while doing mass keyframe insertion (by selecting all bones and pressing I for instance).

Smooth Keys – Згладження Ключів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Smooth Keys – «Ключ > Згладження Ключів»

Shortcut – Шоткат

Alt-O

Є також опція для згладження вибраних кривих, але остерігайтеся: цей алгоритм, здається, ділить на два відстань між кожним ключкадром та усереднює лінеарне значення кривої, без будь-якої устави, що дає досить сильне згладжування! Зауважте, що перший та останній ключі, здається, ніколи не модифікуються цим засобом.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_clean1.png

Ф-Крива перед згладжуванням.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_smooth.png

Ф-Крива після згладжування.

Sample Keyframes – Вибірка Ключкадрів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Sample Keyframes – «Ключ > Вибірка Ключкадрів»

Shortcut – Шоткат

Shift-Alt-O

Відбирання набору ключкадрів замінює інтерпольовані значення новими ключкадрами для кожного кадру.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_sample.png

Ф-Крива перед відбиранням.

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_sample2.png

Ф-Крива після відбирання.

Bake Curve – Запечення Кривої

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Bake Curve – «Ключ > Запечення Кривої»

Shortcut – Шоткат

Alt-C

Запікання кривої замінює її набором відібраних точок та вилучає здатність до редагування для цієї кривої.

Un-Bake Curve – Не-Запечення Кривої

Reference – Довідка

Menu – Меню

Key ‣ Un-Bake Curve – «Ключ > Не-Запечення Кривої»

Незапікання або зняття запечення кривої замінює запечену криву незапеченою кривою, додаючи здатність їй редагуватися.

Discontinuity (Euler) Filter – Фільтр Переривчатості (Ейлер)

Todo.