Силові Поля – Force Fields

Вагомості Полів – Field Weights

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Вагомості Полів» – Particle System ‣ Field Weights

The Field Weight panel allows you to control how much influence each type of external force field, or effector, has on the particle system. Force fields are external forces that give dynamic system’s motion. The force fields types are detailed on the Force Field Page.

Група Ефекторів – Effector Group

Limit effectors to a specified group. Only effectors in this group will have an effect on the current system.

Гравітація – Gravity

Керує величиною впливу Глобальної Гравітації сцени на цю систему.

All – Усе

Масштабує усі вагомості ефекторів.

Устави Силових Полів – Force Fields Settings

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Устави Силових Полів» – Particle System ‣ Force Fields Settings

Панель Force Field Settings дозволяє вам робити кожну індивідуальну дію як силове поле, дозволяючи їм впливати на інші динамічні системи, або навіть, одне на одне.

Самовплив – Self Effect

Спричиняє те, що силові поля частинок матимуть вплив на інші частинки у межах тієї ж системи частинок.

Величина Ефектора – Effector Amount

Set how many of the particles act as force fields. 0 means all of them are effectors.

You can give particle systems up to two force fields. By default they do not have any. Choose an effector type from the selector to enable them. Settings are described in the Common Settings section.