Output Nodes – Вузли типу «Вивід»

Nodes that output to outside the node tree.