Properties – Властивості

Active F-Curve – Активна Ф-Крива

Reference – Довідка

Panel – Панель:

Sidebar region ‣ F-Curve ‣ Active F-Curve – «регіон Бічносмуги > Ф-Крива > Активна Ф-Крива»

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_sidebar_curve_active-fcurve-panel.png

Панель Active F-Curve – «Активна Ф-Крива».

This panel displays properties for the active F-Curve.

Channel Name – Ім’я Каналу

Тип за Ідентифікатором + ім’я Каналу (Локація X).

Data Path – Шлях Даних

Шлях RNA для властивості.

RNA Array Index – Індекс Масиву RNA

Index to the specific property affected by the F-Curve if applicable.

Display Color – Колір Показу

The method used to determine the color of the F-Curve shown in the Graph editor.

Auto Rainbow – Авто Веселка:

Increment the hue of the F-Curve color based on the channel index.

Auto XYZ to RGB – Авто XYZ у RGB:

Для наборів властивостей, як локація XYZ, автоматично задає набір кольорів для червоного, зеленого, синього.

User Defined – Визначено Користувачем:

Define a custom color for the active F-Curve.

Handle Smoothing – Згладжування Держака

Вибирає метод, що використовується для обчислення автоматичних держаків Безьє – automatic Bézier handles (Automatic – «Автоматично», Auto Clamped – «Авто Затиснуто», Vector – «Вектор»).

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_sidebar_curve_auto-smoothing.png

Порівняння режимів згладжування держака.

Жовтий: None – Нема, Блакитний: Continuous Acceleration – Продовжуване Прискорення. Зліва направо, чотири ключі за типом Auto Clamped, один Vector та решта Automatic.

None – Нема:

Лише безпосередньо суміжні значення ключів враховуються при обчисленні держаків. Держаки Vector спрямовуються прямо на суміжні ключкадри.

Цей старіший метод є дуже простим та передбачуваним, але він може продукувати справді плавні криві лише у найбільш тривіальних випадках. Зверніть увагу на згини жовтої кривої навколо ключів, розміщених між екстремами, та біля держаків Vector.

Continuous Acceleration – Продовжуване Прискорення:

Система рівнянь рішається, щоб уникнути або мінімізувати стрибки в прискоренні на кожному ключкадрі. Держаки Vector інтегруються в криві як плавні переходи до уявних прямих ліній поза ключкадром.

Це продукує набагато плавніші криві з коробки, але обов’язково означає, що будь-які зміни в значеннях ключів можуть впливати на інтерполяцію на значній протяжності кривої; хоча величина змінення загасає експоненціально з відстанню. Це поширення зміни зупиняється будь-яким ключем з держаком типу Free, Aligned або Vector, а також екстремами з держаками типу Auto Clamped.

Цей режим також має тенденцію до перевершення та коливання більш, ніж повністю держаками типу Automatic у деяких випадках (дивіться правий кінець зображення вище). Тому рекомендується використовувати стандарт Auto Clamped та перемикатися на держаки Automatic лише в місцях, де це бажана поведінка. Цей ефект можна також зменшити шляхом додання проміжних ключів.

Порада

Враховуючи переваги та недоліки кожного режиму, Continuous Acceleration повинен краще підходити для обмеженої анімації, який використовує невелику кількість інтерпольованих ключів з мінімальним поліруванням вручну. У випадку високо полірованої з високою частотою ключів анімації, переваги згладжування можуть не переважити порушення робпотоку над ширшим поширенням змін.

Active Keyframe – Активний Ключкадр

Reference – Довідка

Panel – Панель:

Sidebar region ‣ F-Curve ‣ Active Keyframe – «регіон Бічносмуги > Ф-Крива > Активний Ключкадр»

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_sidebar_curve_active-keyframe-panel.png

Панель Active Keyframe – «Активний Ключкадр».

Interpolation – Інтерполяція

Режим для інтерполяції – Interpolation між поточним та наступним ключкадрами.

Interpolation – Інтерполяція

Constant – Константно:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_constant.png

Constant – Постійно.

Інтерполяції немає взагалі. Крива утримує значення її останнього ключкадру, даючи дискретну (сходинкоподібну) «криву». Зазвичай використовується лише під час початкового етапу «блокування» у робпотоках анімації «від пози до пози».

Linear – Лінеарно:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_linear.png

Linear – Лінеарно.

Ця проста інтерполяція створює прямий сегмент, даючи не-продовжувану лінію. Це може бути корисним при використанні лише двох ключкадрів та режиму розширення екстраполяції Extrapolation для легкого отримання безконечно прямої лінії (наприклад, лінеарної кривої).

Bézier – Безьє:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_editing_clean1.png

Bézier – Безьє.

Потужніша та корисніша інтерполяція, та стандартна. Вона дає добре згладжені криві, тобто плавні анімації!

Примітка

Remember that some F-Curves can only take discrete values, in which case they are always shown as if constant interpolated, whatever option you chose.

Easing (by strength) – Полегшування (за силою)

Different methods of easing interpolations for F-Curve segment. The «Robert Penner easing equations» (basically, equations which define some preset ways that one keyframe transitions to another) which reduce the amount of manual work (inserting and tweaking keyframes) to achieve certain common effects. For example, snappy movements.

  • Linear – Лінеарно

  • Sinusoidal – Синусоїдально

  • Quadratic – Квадратично

  • Cubic – Кубічно

  • Quartic – Квартика

  • Quintic – Квінтика

  • Exponential – Експоненціально

  • Circular – Кругове

Дивись також

For more info and a few live demos, see easings.net and Robert Penner’s Easing Functions.

Dynamic Effects – Динамічні Ефекти

Ці додаткові типи полегшування імітують (підробляють) фізико-базовані ефекти, такі як ефекти відскакування/пружинення. Відповідні устави можна знайти у Sidebar region ‣ Active Keyframe panel.

Back – Взад:

Кубічне полегшування з перевищенням та вирішенням. Використовуйте це, коли ви хочете, щоб трохи перевищення сталося у наступному ключкадрі або, можливо, для деякого передчуття завершення.

Back – Взад

Властивість позаду керує розміром та напрямком (тобто над/під кривою) перевищення.

Bounce – Відскок:

Експоненціально загасальне параболічне відскакування, як при зіштовхненні об’єктів. наприклад, для відскакуваних м’ячів тощо.

Elastic – Еластично:

Експоненціально загасальна синусна хвиля, як еластична пасмуга. Це як зігнути тугу жердину, приліплену до якоїсь поверхні, і спостерігати, як вона відскакує та установлюється назад в її оригінальний стан.

Amplitude – Амплітуда

Властивість амплітуди керує тим, наскільки сильно коливання відхиляється від базової кривої. При 0.0 нема коливання (тобто, воно просто підхоплюється до значення B, такого як екстремний експоненціальний перехід), а при 1.0 виникає профіль, подібний до того, як на іконці.

Period – Період

Властивість періоду керує частотністю, з якою відбуваються коливання. Вищі значення призводять до щільніших коливань.

Easing – Полегшування

Тип полегшування Easing Type керує, який ефект полегшування застосувати у кінці сегмента між двома ключкадрами. Він не має жодного впливу, якщо режим інтерполяції – Interpolation Mode установлено як Constant, Linear або Bézier.

Automatic Easing – Автоматичне Полегшування:

Використовується найбільш поширена з наведених нижче поведінок. Для перехідних ефектів це в основному ease in, тоді як для фізичних об’єктів це ease out.

Ease In – Полегшення Уводу:

Ефект вибудовується до другого ключкадру.

Ease Out – Полегшення Виводу:

Ефект затухає від першого ключкадру.

Ease In Out – Полегшення Уводу та Виводу:

Ефект відбувається на обох кінцях сегмента.

Key Frame – Кадр Ключа

Установлює кадр для активного ключкадру.

Value – Значення

Задає значення для активного ключкадру.

Left/Right Handle Type – Тип Лівого/Правого Держака

При використанні інтерпольованих з Безьє кривих можливо керувати схилом кривої в керувальних точках. Це робиться за допомогою держаків – handles точок кривої; ви можете установити тип держака, що використовується для точок кривої, натиснувши V або вибравши Key, Handle Type у меню редактора графів. Кожна точка кривої може мати різний тип держака, навіть у межах однієї й тієї ж кривої.

There are three automatic modes, Automatic, Auto Clamped, and Vector, where Blender automatically determines the curve’s slope at each control point. The neighboring control points have the most influence of the slope, and points further away have a smaller influence. This can be controlled per F-Curve with the Auto Handle Smoothing properties.

Використовуючи інші, неавтоматичні режими, ви маєте повний ручний контроль над цим схилом.

Automatic – Автоматично:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_auto.png

Auto – авто держаки.

Позиції держаків автоматично обираються для продукування плавних кривих.

Auto Clamped – Авто Затиснуто:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_autoclamped.png

Auto clamped – авто затиснуті держаки.

Автоматичні держаки затискаються для запобігання перевищень та змін у напрямку кривої між ключкадрами (S-форми).

Vector – Вектор:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_vector.png

Vector – векторні держаки.

Створює автоматичну лінеарну інтерполяцію між ключкадрами. Сегменти залишаються лінеарними, коли центри ключкадрів переміщуються. Проте, коли держаки переміщуються, то тип держака перемикається на Free.

Aligned – Вирівняно:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_aligned.png

Aligned – вирівняні держаки.

Два держаки точки кривої блокуються разом, щоб завжди вказувати у точно протилежних напрямках. Це призводить до такої кривої, що завжди є плавною в керувальній точці.

Free – Вільно:
../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_free.png

Free – вільні держаки.

Ці держаки можуть переміщуватися повністю незалежно і, таким чином, можуть призводити до різкої зміни напрямку.

Frame, Value – Кадр, Значення

Установлюються кадр та значення для інтерполяції лівого/правого держака для активного ключкадру.