F-Curve Modifiers – Модифікатори Ф-Кривих

Орієнтир – Reference

Панель – Panel

Sidebar region ‣ Modifiers ‣ Modifiers – «регіон Бічносмуги > Модифікатори > Модифікатори»

Модифікатори Ф-Кривих подібні до модифікаторів об’єктів у тому, що вони додають не-руйнівні ефекти, що можуть наладнуватися у будь-який час та нашаровуватися для створення складніших ефектів. Як і модифікатори об’єктів, модифікатори Ф-кривих обчислюються зверху вниз. Іншими словами, верхній модифікатор розраховується першим, а наступні за ним модифікатори розраховуються по черзі. Модифікатори можуть переміщуватися шляхом перетягання поля модифікатора за правий верхній кут.

Модифікатори можуть приглушитися або ховатися шляхом перемикання стяга у заголовку панелі модифікатора. Вони можуть вилучатися з використанням кнопки видалення у заголовку панелі модифікатора.

Adding a Modifier – Додання Модифікатора

../../../_images/editors_graph-editor_fcurves_sidebar_modifiers_panel.png

Панель Modifiers – «Модифікатори».

Панель модифікаторів Ф-кривих розміщується в регіоні бічносмуги Sidebar. Виберіть криву шляхом вибирання однієї з її точок кривої або вибравши її у списку каналів. Клацніть на меню Add Modifier – «Додання Модифікатора» для вибору модифікатора.

Types of Modifiers – Типи Модифікаторів

Generator Modifier – Модифікатор «Генератор»

Генератор створює поліноміальну функцію. Це базові математичні формули, які представляють лінії, параболи та інші складніші криві залежно від використовуваних значень.

Режим – Mode

Використовуваний метод для представлення рівняння.

Expanded Polynomial – Розгорнуте Поліноміальне

Рівняння у формі \(y = x^1 + x^2 + ... + x^n\).

Factorized Polynomial – Факторизоване Поліноміальне

Рівняння у формі \(y = (Ax + B)(Cx + D)\).

Additive – Доповнення

Ця опція спричиняє, що значення модифікатора для кривої будуть накладатися, а не заміщуватися більш пізніше доданими, як це стандартно передбачено.

Order – Порядок

Визначається порядок полінома або найвищий степінь від X для цього полінома. (Кількість коефіцієнтів: 1.)

Змінюйте значення Coefficient для переформування кривої.

Дивись також

Сторінка Wikipedia Page для отримання додаткової інформації про поліноми.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який модифікатор має на Ф-криву.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Built-in Function Modifier – Модифікатор «Вбудована Функція»

Це додаткові формули, кожна з яких має однакові опції для керування формою. Проконсультуйтеся з довідником з математики щодо детальнішої інформації про кожну функцію:

Type – Тип

Вбудована функція для використання.

Sine – Синус

Sine.

Cosine – Косинус

Cosine.

Tangent – Тангенс

Tangent.

Square Root – Квадратний Корінь

Квадратний корінь зі значення.

Natural Logarithm – Натуральний Логарифм

Натуральний логарифм значення.

Normalized Sine – Нормалізований Синус

\(sin(x)/x\).

Additive – Доповнення

Ця опція спричиняє, що значення модифікатора для кривої будуть накладатися, а не заміщуватися більш пізніше доданими, як це стандартно передбачено.

Amplitude – Амплітуда

Наладнує масштабування по Y.

Phase Multiplier – Фазовий Множник

Наладнує масштабування по X.

Phase Offset – Фазовий Зсув

Наладнує зсув по X.

Value Offset – Зсув Значення

Наладнує зсув по Y.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який модифікатор має на Ф-криву.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Envelope Modifier – Модифікатор «Оболонка»

Дозволяє вам наладнувати форму кривої у цілому за допомогою керувальних точок.

Орієнтир – Reference

Задає значення Y для оболонки, навколо якого все центрується.

Min – Мін

Нижнє значення відстані від орієнтирного значення Reference Value для стандартного впливу 1:1.

Max – Макс

Верхнє значення відстані від орієнтирного значення Reference Value для стандартного впливу 1:1.

Add Control Point – Додання Керувальної Точки

Додання набору керувальних точок. Вони будуть створені в поточному кадрі.

Вказування – Point
Frame – Кадр

Задається номер кадру для керувальної точки.

Min – Мін

Визначає нижню позицію керувальної точки.

Max – Макс

Визначає верхню позицію керувальної точки.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який модифікатор має на Ф-криву.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Cycles Modifier – Модифікатор «Цикли»

Cycles дозволяє вам додавати циклічний рух для кривої, що має дві або більше керувальних точок. Опції можуть задаватися для стану перед і після кривої.

Примітка

Модифікатор Cycles може бути лише першим модифікатором у стеку.

Before/After Mode – Режим Перед/Після
No Cycles – Нема Циклів

Дані кривої не повторюються перед/після.

Repeat Motion – Повтор Руху

Повторює дані кривої, зберігаючи їх значення у кожному циклі.

Repeat with Offset – Повтор зі Зсувом

Повторює дані кривої, але зсуває значення першої точки у значення останньої точки кожного циклу.

Repeat Mirrored – Повтор Дзеркально

Кожен цикл даних кривої перевертається уздовж осі X.

Count – Рахунок

Задання кількості разів для зациклення даних. Значення 0 зациклює дані безконечно.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який модифікатор має на Ф-криву.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Trivially Cyclic Curves – Тривіально Циклічні Криві

Коли режим циклу Cycle Mode для обох урешті-решт задано як Repeat Motion – «Повтор Руху» або Repeat with Offset – «Повтор зі Зсувом» і жодні інші опції модифікатора не змінені відносно їх стандарту, визначається простий безконечний цикл.

Цей спеціальний випадок отримує деяку додаткову підтримку для інших областей Blender’а:

  • Розміщення автоматичного держака Безьє знає про цей цикл та наладнує досягнення плавного переходу.

  • Опція Cycle-Aware Keying – «Ключування з Обізнаністю про Зацикленість» може бути увімкнена для врахування цього циклу при вставлянні нових ключкадрів.

Noise Modifier – Модифікатор «Шум»

Модифікує криву за допомогою формули шуму. Це корисно для створення тонкої або надзвичайної випадковості анімованих рухів, як-от тремтіння камери.

Blend Type – Тип Змішання
Replace – Заміна

Додає діапазон функції шуму -0.5 до 0.5 на значення кривої.

Add – Додання

Додає діапазон функції шуму 0 до 1 на значення кривої.

Subtract – Відняття

Віднімає діапазон функції шуму 0 до 1 від значень кривої.

Multiply – Множення

Множить діапазон функції шуму 0 до 1 на значення кривої.

Масштаб – Scale

Наладження загального розміру шуму. Значення далі від 0 дають менш частий шум.

Strength – Сила

Наладнує масштабування Y функції шуму.

Offset – Зсув

Зсуває шум у часі.

Фаза – Phase

Наладнує базис випадковості шуму.

Depth – Глибина

Наладнує деталізацію функції шуму.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який модифікатор має на Ф-криву.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Limits Modifier – Модифікатор «Ліміти»

Лімітування значення кривої визначеними діапазонами по X та Y.

Minimum X, Y – Мінімум X, Y

Обрізає криву у кадрах цих діапазонів та задає мінімальне значення у цих точках.

Minimum X, Y – Мінімум X, Y

Усікає значення кривої цим діапазоном.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який модифікатор має на Ф-криву.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.

Stepped Interpolation Modifier – Модифікатор «Покрокова Інтерполяція»

Надає кривій ступеневий вигляд, округлюючи значення вниз у межах певного діапазону кадрів.

Step Size – Розмір Кроку

Визначає кількість кадрів для утримування кожного значення.

Offset – Зсув

Орієнтирна кількість кадрів перед утриманням кадрів. Використовуйте для утримання шаблони (1-3) проти (5-7).

Стартовий Кадр – Start Frame

Обмеження модифікатора діяти тільки після цього «стартового» кадру.

Кінцевий Кадр – End Frame

Обмеження модифікатора діяти тільки до цього «кінцевого» кадру.

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який модифікатор має на Ф-криву.

Restrict Frame Range – Обмеження Діапазону Кадрів

Start/End – Старт/Кінець

Кадр, на якому вплив модифікатора починається/закінчується.

Blend In, Out – Змішання Увід, Вивід

Кількість кадрів, відносно вищезгаданих значень старту/кінця, за які вплив модифікатора виникає/щезає.