Math Node – Вузол «Математика»

Вузол Math -- «Математика».

Вузол Math – «Математика» здійснює математичні операції.

Inputs – Уводи

Уводи цього вузла є динамічними. Деякі уводи доступні лише у певних операціях. Наприклад, увід Addend – «Додавне» доступний лише в операторі Multiply Add – «Множення Додання.

Value – Значення

Значення Уводу. Тригонометричні функції зчитують це значення як радіани.

Addend – Додавне

Увід Addend – додавного або другого додатку.

Base – База

Увід Бази.

Exponent – Експонента

Увід Експоненти.

Epsilon – Епсилон

Увід Епсилон.

Distance – Відстань

Увід Відстані.

Min – Мін

Увід Мінімуму.

Max – Макс

Увід Максимуму.

Increment – Приріст

Увід Приросту.

Scale – Масштаб

Увід Масштабу.

Degrees – Градуси

Увід Градусів.

Radians – Радіани

Увід Радіанів.

Properties – Властивості

Operation – Операція

Математичний оператор, що буде застосований до увідних значень:

Functions – Функції
Add – Додання

Сума двох значень.

Subtract – Відняття

Різниця між двома значеннями.

Multiply – Множення

Добуток двох значень.

Divide – Ділення

Ділення першого значення на друге значення.

Multiply Add – Множення Додання

Сума добутку двох значень з додавним Addend.

Power – Степінь

База Base збільшена до степеня експоненти Exponent.

Logarithm – Логарифм

Логарифм значення з Base як його базою.

Square Root – Квадратний Корінь

Квадратний корінь зі значення.

Inverse Square Root – Обернено до Квадратного Кореня

Одиниця, поділена на квадратний корінь зі значення.

Absolute – Абсолютно

Значення уводу зчитується незалежно від його знака. Це перетворює від’ємні значення у додатні значення.

Exponent – Експонента

Збільшує число Ейлера – Euler’s number до степеня значення.

Comparison – Порівняння
Minimum – Мінімум

Виводить найменше з увідних значень.

Maximum – Максимум

Виводить найбільше з двох увідних значень.

Less Than – Менше Ніж

Виводить 1.0, якщо перше значення є меншим, ніж друге значення. Інакше вивід є 0.0.

Greater Than – Більше Ніж

Виводить 1.0, якщо перше значення є більшим, ніж друге значення. Інакше вивід є 0.0.

Sign – Знак

Витягає знак увідного значення. Усі додатні числа будуть виведені як 1.0. Усі від’ємні числа будуть виведені як -1.0. Та 0.0 буде виведено як 0.0.

Compare – Порівняння

Виводить 1.0, якщо різниця між двома увідними значеннями є меншою ніж або дорівнює Epsilon.

Smooth Minimum – Згладження Мінімуму

Smooth Minimum.

Smooth Maximum – Згладження Максимуму

Smooth Maximum.

Rounding – Округлювання
Round – Округлення

Округлює увідне значення до найближчого цілого числа.

Floor – Підлога

Округлює увідне значення вниз до найближчого цілого числа.

Ceil – Стеля

Округлює увідне значення уверх до найближчого цілого числа.

Truncate – Урізання

Виводить цілочислову частину значення value.

Fraction – Дріб

Returns the fractional part of the value.

Modulo – Модуль

Виводить залишок, як тільки перше значення ділиться на друге значення.

Wrap – Обгортка

Виводить значення між Min та Max на основі абсолютної різниці між увідним значенням та найближчим цілочисловим кратним до максимуму Max, що менше за це значення.

Snap – Підхоп

Округлює увідне значення вниз до найближчої цілочислового кратного до приросту Increment.

Ping-pong – Пінг-понг

Вивідне значення переміщається між 0.0 та Scale на основі увідного значення.

Trigonometric – Тригонометричне
Sine – Синус

Синус – Sine від увідного значення.

Cosine – Косинус

Косинус – Cosine від увідного значення.

Tangent – Тангенс

Тангенс – Tangent від увідного значення.

Arcsine – Арксинус

Арксинус – Arcsine від увідного значення.

Arccosine – Арккосинус

Арккосинус – Arccosine від увідного значення.

Arctangent – Арктангенс

Арктангенс – Arctangent від увідного значення.

Arctan2 – Акртан2

Виводить обернений тангенс – Inverse Tangent від першого значення, поділений на друге значення, що вимірюється в радіанах.

Hyperbolic Sine – Гіперболічний Синус

Гіперболічний Синус – Hyperbolic Sine від увідного значення.

Hyperbolic Cosine – Гіперболічний Косинус

Гіперболічний Косинус – Hyperbolic Cosine від увідного значення.

Hyperbolic Tangent – Гіперболічний Тангенс

Гіперболічний Тангенс – Hyperbolic Tangent від увідного значення.

Conversion – Конверсія
To Radians – У Радіани

Конвертує увід з градусів у радіани.

To Degrees – У Градуси

Конвертує увід з радіанів у градуси.

Clamp – Затиск

Лімітує вивід діапазоном (від 0.0 до 1.0). Дивіться Clamp.

Outputs – Виводи

Value – Значення

Вивід числового значення.