Math Node – Вузол «Математика»#

Вузол Math -- «Математика».

Вузол Math – «Математика» здійснює математичні операції.

Inputs – Уводи#

The inputs of the node are dynamic. Some inputs are only available for certain operations. For instance, the Addend input is only available for the Multiply Add operator.

Value – Значення

Значення Уводу. Тригонометричні функції зчитують це значення як радіани.

Addend – Додавне

Увід Addend – додавного або другого додатку.

Base – База

Увід Бази.

Exponent – Експонента

Увід Експоненти.

Epsilon – Епсилон

Увід Епсилон.

Distance – Відстань

Увід Відстані.

Min – Мін

Увід Мінімуму.

Max – Макс

Увід Максимуму.

Increment – Приріст

Увід Приросту.

Scale – Масштаб

Увід Масштабу.

Degrees – Градуси

Увід Градусів.

Radians – Радіани

Увід Радіанів.

Properties – Властивості#

Operation – Операція

Математичний оператор, що буде застосований до увідних значень:

Functions – Функції
Add – Додання:

Сума двох значень.

Subtract – Відняття:

Різниця між двома значеннями.

Multiply – Множення:

Добуток двох значень.

Divide – Ділення:

Ділення першого значення на друге значення.

Multiply Add – Множення Додання:

Сума добутку двох значень з додавним Addend.

Power – Степінь:

База Base збільшена до степеня експоненти Exponent.

Logarithm – Логарифм:

Логарифм значення з Base як його базою.

Square Root – Квадратний Корінь:

Квадратний корінь зі значення.

Inverse Square Root – Обернено до Квадратного Кореня:

Одиниця, поділена на квадратний корінь зі значення.

Absolute – Абсолютно:

Значення уводу зчитується незалежно від його знака. Це перетворює від’ємні значення у додатні значення.

Exponent – Експонента:

Збільшує число Ейлера – Euler’s number до степеня значення.

Comparison – Порівняння
Minimum – Мінімум:

Виводить найменше з увідних значень.

Maximum – Максимум:

Виводить найбільше з двох увідних значень.

Less Than – Менше Ніж:

Виводить 1.0, якщо перше значення є меншим, ніж друге значення. Інакше вивід є 0.0.

Greater Than – Більше Ніж:

Виводить 1.0, якщо перше значення є більшим, ніж друге значення. Інакше вивід є 0.0.

Sign – Знак:

Витягає знак увідного значення. Усі додатні числа будуть виведені як 1.0. Усі від’ємні числа будуть виведені як -1.0. Та 0.0 буде виведено як 0.0.

Compare – Порівняння:

Виводить 1.0, якщо різниця між двома увідними значеннями є меншою ніж або дорівнює Epsilon.

Smooth Minimum – Згладження Мінімуму:

Smooth Minimum.

Smooth Maximum – Згладження Максимуму:

Smooth Maximum.

Rounding – Округлювання
Round – Округлення:

Округлює увідне значення до найближчого цілого числа.

Floor – Підлога:

Округлює увідне значення вниз до найближчого цілого числа.

Ceil – Стеля:

Округлює увідне значення уверх до найближчого цілого числа.

Truncate – Урізання:

Виводить цілочислову частину значення value.

Fraction – Дріб:

Returns the fractional part of the value.

Truncated Modulo:

Виводить залишок, як тільки перше значення ділиться на друге значення.

Floored Modulo:

Returns the positive remainder of a division operation.

Wrap – Обгортка:

Виводить значення між Min та Max на основі абсолютної різниці між увідним значенням та найближчим цілочисловим кратним до максимуму Max, що менше за це значення.

Snap – Підхоп:

Округлює увідне значення вниз до найближчої цілочислового кратного до приросту Increment.

Ping-pong – Пінг-понг:

Bounces back and forth between 0.0 and the Scale as the input value increases.

Trigonometric – Тригонометричне
Sine – Синус:

Синус – Sine від увідного значення.

Cosine – Косинус:

Косинус – Cosine від увідного значення.

Tangent – Тангенс:

Тангенс – Tangent від увідного значення.

Arcsine – Арксинус:

Арксинус – Arcsine від увідного значення.

Arccosine – Арккосинус:

Арккосинус – Arccosine від увідного значення.

Arctangent – Арктангенс:

Арктангенс – Arctangent від увідного значення.

Arctan2 – Акртан2:

Виводить обернений тангенс – Inverse Tangent від першого значення, поділений на друге значення, що вимірюється в радіанах.

Hyperbolic Sine – Гіперболічний Синус:

Гіперболічний Синус – Hyperbolic Sine від увідного значення.

Hyperbolic Cosine – Гіперболічний Косинус:

Гіперболічний Косинус – Hyperbolic Cosine від увідного значення.

Hyperbolic Tangent – Гіперболічний Тангенс:

Гіперболічний Тангенс – Hyperbolic Tangent від увідного значення.

Conversion – Конверсія
To Radians – У Радіани:

Конвертує увід з градусів у радіани.

To Degrees – У Градуси:

Конвертує увід з радіанів у градуси.

Clamp – Затиск

Лімітує вивід діапазоном (від 0.0 до 1.0). Дивіться Clamp.

Outputs – Виводи#

Value – Значення

Вивід числового значення.