Blur Node – Вузол «Розмив»#

Вузол Blur -- «Розмив».

Вузол Blur – «Розмив» розмиває зображення, забезпечуючи кілька режимів розмивання.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Size – Розмір

Факультативний увід Size буде помножено на значення X та Y радіуса розмиву. Він також приймає значення зображення для керування радіусом розмиву за допомогою маски. Ці значення повинні бути розкладені між (0 та 1) для оптимального ефекту.

Properties – Властивості#

Type – Тип

Відмінність між цими типами фільтру полягає у способі, яким вони обробляють гострі ребра, згладжують градієнти та зберігають висоти й низини.

Flat – Плоско:

Просто розмиває все однорідно.

Tent – Намет:

Береже висоти й низини краще, роблячи лінеарний, прямолінійний спад.

Quadratic – Квадратично:

Виглядає подібно до Gaussian, але може бути трохи швидшим, але і дещо гіршим на вигляд.

Cubic – Кубічно:

Береже висоти, але дає майже розфокусований розмив при згладжуванні гострих країв.

Gaussian – Гаусове:

Дає найкращі результати вигляду, але тяжіє бути найповільнішим.

Fast Gaussian – Швидке Гаусове:

Наближення значень при розмиві за Гаусом.

Catmull-Rom – Катмул-Ром:

Catmull-Rom зберігає гострі контрастні ребра різкими.

Mitch – Мітч:

Береже висоти, але дає майже розфокусований розмив при згладжуванні гострих країв.

Variable Size – Змінний Розмір

Дозволяє змінний радіус розмиву, якщо на сокет Size – «Розмір» подане зображення.

Bokeh – Боке

Опція Bokeh буде змушувати вузол Blur використовувати фільтр кругового розмиву. Це дає вищі за якістю результати, але є повільнішим, ніж використовування звичайного фільтра.

Gamma – Гамма

Опція Gamma застосовує корекцію гамми (величина яскравості нейтрального сірого кольору) до зображення, перед його розмиванням.

Relative – Відносно

Відсоткове Значення радіусу розмиву відносно розміру зображення.

Aspect Correction – Корекція Пропорції Боків

None – Нема, Y, X

X, Y

Ці значення задають радіус еліпсоїда у кількості пікселів, більше якої буде розповсюджуватися ефект розмиву.

Extend Bounds – Розшир Меж

Дозволяє зображенню бути розмитим через розширення розмиву на решту його частину у межах оригінальних вимірів.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.

Example – Приклад#

Режими вузла Blur – «Розмив» використовують 20% розміру зображення як XY, без Bokeh – Боке і Gamma – Гамма.#
../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-1-original.png

Оригінальне зображення.#

../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-2-flat.png

Flat – Плоско.#

../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-3-tent.png

Tent – Намет.#

../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-4-quadratic.png

Quadratic – Квадратично.#

../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-5-cubic.png

Cubic – Кубічно.#

../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-6-gaussian.png

Gaussian – Гаусове.#

../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-7-fast-gaussian.png

Fast Gaussian – Швидке Гаусове.#

../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-8-catmull-rom.png

Catmull-Rom – Катмул-Ром.#

../../../../_images/compositing_types_filter_blur-node_example-9-mitch.png

Mitch – Мітч.#